Tin tức Thông báo

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM HLTT QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

     Năm 1994, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng ( nguyên là Trung tâm HLTT quốc gia III) được thành lập tại Thành phố Đà Nẵng; Năm 1999 Tổ công đoàn Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng được thành lập trực thuộc Công đoàn Trường đại học TDTT Đà Nẵng ( nguyên là Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng). Đến năm 2009, Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng tách ra độc lập và  Đại hội đầu tiên của Công đoàn đã được tiến hành, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I, năm 2009 - 2012 với 5 Ủy viên và Chủ tịch là Đồng Chí Trần Hữu Phúc. Vượt qua bao khó khăn buổi đầu, cùng thăng trầm của những ngày đầu thành lập; Đến nay ,Công đoàn đã dần lớn mạnh với một số kết quả họat động nhất định, đóng góp đáng kể cho phong trào Thi đua chung của cơ quan và được Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đánh giá là một Công đoàn cơ sở vững mạnh trong hoạt động Công đoàn của Khối Trường học và sự nghiệp.

     Công đoàn cơ sở Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng đã thực hiện tốt 3 chức năng chủ yếu:

     1. Chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động

     Công đoàn thường xuyên trao đổi, tham mưu với Ban giám đốc để thực hiện tốt chính sách chế độ tiền lương, tiền thưởng. Hiện nay, lương bình quân của Cán bộ, viên chức, huấn luyện viên đã tăng đáng kể so với mặt bằng chung. Hỗ trợ cấp thêm tiền ăn buổi trưa hàng ngày cho CBVC.  

     Đại diện cho tập thể lao động, Công đoàn đã tổ chức tốt Hội nghị CBVC hàng năm, ký hợp đồng lao độngvới những điều khoản cụ thể, rõ ràng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

     Các quyền lợi học tập nâng cao trình độ, thụ hưởng văn hóa, sinh họat cộng đồng của người lao động đều được BCH Công đoàn đề xuất thực hiện. Mỗi năm đều tổ chức cho CBVC đi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, được  khám sức khỏe định kỳ. Trong các dịp Lễ kỷ niệm hàng năm, Công đoàn đã tổ chức phong trào thi đua Văn nghệ, Thể thao thật sôi nổi, các buổi sinh hoạt dã ngoại thật bổ ích.

     2. Chức năng tham gia quản lý

     Thực hiện chức năng này, Công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc tổ chức tốt các buổi học tập quy chế, quy định chuyên môn. Ngoài ra, Công đoàn cũng tham gia tích cực với Chuyên môn tổ chức thành công các Hội nghị Nghiên cứu khoa học, Hội nghị Sáng kiến kinh nghiệm, đưa phong trào Nghiên cứu khoa học thành mũi nhọn của Trung tâm phục vụ tốt cho công tác huấn luyện và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao.

     Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

     Công đoàn vận động đoàn viên tham gia phong trào Thi đua: Phục vụ tốt, huấn luyện tốt, tập luyện tốt..

     3. Chức năng giáo dục

     Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn. Tạo điều kiện cho CCVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị, Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

     Công đoàn còn giáo dục đoàn viên thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện: Tham gia quyên góp cứu trợ thiên tai, bảo lụt, các trẻ em khuyết tật, Tham gia cùng các tổ chức đoàn thể Thành phố Đà Nẵng, Quận tặng học bổng cho các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tặng tập vở, xe đạp cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt đã vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo hàng năm cùng các tổ chức chính quyền quận xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền hỗ trợ 30.000.000đ.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ I (2010-2012)

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ II (2012-2015)

 

--------------------------------------------------------

 

           LĐLĐ TP ĐÀ NẴNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

       Số: ………./QĐ-BCH                          Đà Nẵng, ngày ……… tháng …….năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn

Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng khóa II

Nhiệm kỳ 2012-2015

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

     Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

     Căn cứ Quyết định số: 264/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng về công nhận Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng khóa II -  nhiệm kỳ 2012-2015;

     Căn cứ biên bản cuộc họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng ngày 28 tháng 8 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng khóa II, nhiệm kỳ 2012-2015”.

     Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3: Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn và các Tổ Công đoàn trực thuộc căn cứ quyết định này thi hành./.

 

 

                                                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH

     Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

       - LĐLĐ TP Đà Nẵng (để b/c);

       - Ban Lãnh đạo Trung tâm (để b/c);                                    Lê Thanh Bình

       - Các phòng, BCH Chi đoàn;

       - Các UV BCH CĐ, các Tổ trưởng CĐ;

       - Lưu VT, hồ sơ CĐCS.

------------------------------------------------

 

            LĐLĐ TP ĐÀ NẴNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

                                                                   Đà Nẵng, ngày ……… tháng …….năm 2012

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-BCH  ngày      tháng      năm 2012  của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng)

 

CHƯƠNG I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

     Điều 1: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành

     1. Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chương trình hoạt động trong cả nhiệm kỳ và từng năm công tác; BCH triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Nghị quyết của Ban chấp hành và Công đoàn cấp trên;

     2. Quyết định các biện pháp nhằm tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; tham gia với Lãnh đạo Trung tâm trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách liên quan đến CBVC-LĐ, đoàn viên và giám sát việc thực hiện các văn bản đó;

     3. Xây dựng các chủ trương, biện pháp đổi mới công tác tổ chức và cán bộ công đoàn để đảm bảo thực hiện chức năng của Công đoàn, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chi bộ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

     4. Báo cáo định kỳ về tình hình CBVC-LĐ, đoàn viên và hoạt động công đoàn với Cấp Ủy và Công đoàn cấp trên;

     5. Thông qua dự toán, quyết toán, thu chi ngân sách công đoàn hàng năm theo đúng sự phân cấp quản lý của tổ chức công đoàn; quản lý và công khai tài chính Công đoàn theo đúng quy định;

     6. Tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp;

     7. Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;

     8. Ra quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ công đoàn; quyết định khen thưởng, kỷ luật và các văn bản khác trong hệ thống công đoàn;

     9. Thông tin tình hình hoạt động của Công đoàn và các thông tin cần thiết khác cho các Ủy viên Ban chấp hành và Tổ trưởng công đoàn; trả lời chất vấn của của đoàn viên;

     10. Phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm tổ chức tốt Hội nghị CBVC hàng năm;

     11. Đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức các kỳ Đại hội và Hội nghị công đoàn cơ quan;

     Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn chung của Ủy viên Ban chấp hành

     1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành;

     2. Nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành;

     3. Thường xuyên thông tin cho Ban chấp hành về những vấn đề có liên quan đến hoạt động công đoàn;

     4. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chủ động thực hiện có hiệu quả công việc được Ban chấp hành phân công;

     5. Cùng với Tổ trưởng công đoàn đôn đốc việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn, nghị quyết của Ban chấp hành; đề xuất các trường hợp khen thưởng đối với đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn (đột xuất và định kỳ);

     6. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên;

     7. Được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định.

     Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và từng Ủy viên Ban chấp hành

     1. Đồng chí Lê Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn:

     a. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn Trung tâm, Nghị quyết của Ban chấp hành;

     b. Thay mặt Ban chấp hành làm việc với cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm và Công đoàn cấp trên;

     c. Phụ trách chung các mặt công tác của công đoàn; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, chính sách, đời sống;

     d. Chủ trì các cuộc họp, các buổi Hội nghị, Hội thảo của công đoàn; ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc lĩnh vực công đoàn; ký duyệt các khoản thu, chi tài chính công đoàn;

     e. Ủy quyền, phân công trách nhiệm cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban chấp hành thực hiện các mặt công tác khi cần thiết;

     f. Quyết định những công việc đột xuất hoặc khi không họp được Ban chấp hành và báo cáo lại Ban chấp hành trong phiên họp gần nhất.

     g. Theo dõi, giúp đỡ hoạt động của tổ công đoàn phòng Quản lý huấn luyện –Khoa học – Kế toán.

     2. Đồng chí Hoàng Xuân Thái - Phó Chủ tịch công đoàn:

     a. Giúp Chủ tịch giải quyết các công việc khi được Chủ tịch phân công và ký một số các văn bản liên quan khi được Chủ tịch ủy quyền;

     b. Tham mưu các văn bản, báo cáo và chương trình công tác của Công đoàn;

     c. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động công đoàn.

     d. Đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm tăng nguồn thu quỹ công đoàn;

     e. Trực tiếp theo dõi, đề xuất những trường hợp công đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ…để BCH CĐ và Lãnh đạo Trung tâm xem xét giải quyết;

     f. Trực tiếp theo dõi hoạt động của Công đoàn và phát triển đoàn viên;

     g. Theo dõi và giúp đỡ hoạt động của Tổ công đoàn Tổ chức-Hành chính.

     3. Đồng chí Nguyễn Trần Tấn Lực - Chủ nhiệm UBKT CĐ:

     a. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác của UBKT Công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam và các văn bản liên quan về công tác kiểm tra Công đoàn;

     b. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Ban thanh tra nhân dân trong quá trình giải quyết các công việc liên quan.

     c. Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác xã hội, từ thiện và văn hóa, văn nghệ và TDTT của công đoàn.

     d. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công đoàn và Ban chấp hành công đoàn trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm được phân công.

     4. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hiếu - UV BCH Công đoàn:

     a. Trực tiếp phụ trách công tác nữ công và tài chính công đoàn;

     b. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác được giao theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;

     c. Theo dõi và đề xuất các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với nữ CBVC-LĐ, HLV và VĐV; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công; đề xuất tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực công tác nữ công; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà ” hàng năm;

     d. Đảm bảo việc thu, chi tài chính công đoàn và các nguồn thu khác; lập báo cáo quyết toán và công khai tài chính theo quy định;

     e. Tham gia phối hợp với kế toán Trung tâm xây dựng chế độ thu, chi tài chính và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh;

     f. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công đoàn và Ban chấp hành công đoàn trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm được phân công.

     5. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UV BCH Công đoàn:

     a. Trực tiếp phụ trách các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Quản lý, huấn luyện và phục vụ tốt”; “Phát huy SKKN, nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao”; Phong trào “Xây dựng công sở văn minh, văn hóa”; “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm”; gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

     b. Đề xuất các giải pháp phát triển và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị;

     c. Trực tiếp đề xuất kế hoạch tham quan, du lịch, nghỉ ngơi cho công đoàn viên;

     d. Theo dõi và giúp đỡ hoạt động của Tổ công đoàn QLNN & ND VĐV.

     e. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công đoàn và Ban chấp hành công đoàn trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm được phân công. 

 

CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

     Điều 4: Nguyên tắc làm việc

     1. Hoạt động của Ban chấp hành tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách;

     2. Các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành có giá trị khi có ít nhất 2/3  số ủy viên Ban chấp hành dự cuộc họp và có trên ½ tổng số ủy viên Ban chấp hành dự họp thông qua. Trong trường hợp tỷ lệ ý kiến thống nhất và không thống nhất ngang nhau, thì Chủ tịch công đoàn sẽ quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành. Trong trường hợp này, Ủy viên Ban chấp hành được quyền bảo lưu ý kiến, kiến nghị nhưng phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành trong thời gian chưa có kết luận trả lời;

     3. Trước mỗi cuộc họp, Ban chấp hành thông báo cho các thành viên dự họp biết các nội dung cuộc họp ít nhất trước 1 ngày để các thành viên dự họp chuẩn bị ý kiến đóng góp. Khi đi họp, các Ủy viên BCH phải chấp hành quy chế văn hóa nơi công sở; mặc trang phục theo quy định; phải mang theo sổ và ghi chép đầy đủ, nghiêm túc;

     4. Các Ủy viên không tham gia họp (có lý do chính đáng) phải đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc thư điện tử qua địa chỉ e-mail: lethanh_binh@yahoo.com.vn  hoặc tuananhhlv@gmail.com đảm bảo thời gian tổng hợp ý kiến trình bày trong cuộc họp;

     5. Các ủy viên Ban chấp hành được quyền bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong cuộc họp, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc làm việc và các quy định về phát ngôn, ứng xử đối với CBVC;

     6. Khi quyết định những vấn đề quan trọng, Ban chấp hành Công đoàn có quyền triệu tập họp đột xuất và mời đại diện Lãnh đạo Trung tâm, phụ trách các đơn vị liên quan tham dự. Trường hợp Ban chấp hành không giải quyết được sẽ trao đổi với Lãnh đạo Trung tâm, báo cáo cấp Ủy, Chi bộ và Công đoàn cấp trên;

     7. Ban chấp hành Công đoàn phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin và công khai tài chính theo đúng quy định.

     Điều 5: Chế độ làm việc

     1. Vào tháng đầu của năm, các Ủy viên BCH phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm tiếp theo trong cuộc họp của Ban chấp hành;

     2. Vào tuần đầu của quý, các Ủy viên BCH phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác quý tiếp theo trong cuộc họp của Ban chấp hành;

     3. Vào tuần đầu hàng tháng, Ban chấp hành Công đoàn họp định kỳ để tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai công tác trong tháng tiếp theo;

     4. Vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, Ban chấp hành tiến hành họp sơ kết và tổng kết công tác theo các văn bản hướng dẫn đã quy định;

     5. Các tổ công đoàn họp mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối của tháng để tổng hợp báo cáo tình hình với Ban chấp hành trước thời gian họp định kỳ của Ban chấp hành ít nhất 1 ngày.

     6. Ngoài các báo cáo đột xuất, Ban chấp hành thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình CBVC và hoạt động công đoàn với cấp Ủy và Công đoàn cấp trên hàng quý, 6 tháng và 1 năm;

     7. Việc triệu tập các cuộc họp được thực hiện theo thông báo của Ban chấp hành.

 

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

     Điều 6: Ủy ban kiểm tra công đoàn do Ban chấp hành công đoàn bầu ra, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

     Điều 7: Trong cuộc họp Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương của Ban chấp hành về công tác kiểm tra, đề xuất chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

     Điều 8: Ban chấp hành Công đoàn và các Ủy viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Ban chấp hành quyết định.

     Điều 9: Quy chế này gồm IV Chương và 9 Điều được thông qua tại cuộc họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng ngày 28/8/2012, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                         CHỦ TỊCH

 

                                                                                     Lê Thanh Bình

 

-----------------------------------------------------

 

          LĐLĐ TP ĐÀ NẴNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM HLTT QG ĐÀ NẴNG      

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA BAN GIÁM ĐỐC VÀ BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 172 /QĐ-HLQGĐN  ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng)

     Điều 1: Mục đích của Quy chế.

     Quy chế này quy định cụ thể về mối quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc Trung tâm và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã quy định, nhằm phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc tham gia quản lý; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành, của cơ quan,  các văn bản quy định của Liên đoàn Lao động cấp trên góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động; tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ, công chức và người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, xây dựng Trung tâm “Trong sạch - Vững mạnh”.

     Điều 2: Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

     1. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp các ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong Trung tâm; Giải thích các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền; Đề xuất với Ban Giám đốc các biện pháp giải quyết các vấn đề ngoài thẩm quyền;

     2. Động viên cán bộ, công chức và người lao động phát huy trí tuệ, lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, tìm tòi, phát minh nhiều sáng kiến kinh nghiệm, thường xuyên nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác;

     3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức và người lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; Nội quy, quy định của ngành, của cơ quan và nơi cư trú; Cụ thể là:

     - Thực hiện đúng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành an toàn lao động, tiết kiệm, chống lãng phí trong Trung tâm.

     - Thực hiện các quy định trong quy chế văn hoá công sở, quy tắc giao tiếp, ứng xử trong đơn vị, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây dựng Trung tâm “Trong sạch, vững mạnh” và tiếp tục hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

     4. Phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm quản lý, thu chi quỹ đời sống và các quỹ phúc lợi khác; công khai việc thu, chi trước hội nghị cán bộ, công chức hàng năm. Đề xuất với Ban Giám đốc mức trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm.

     5. Phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, công chức và người lao động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

     6. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện  các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động; phát hiện và kiến nghị với Giám đốc Trung tâm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực, vi phạm Quy chế dân chủ, các hành vi, tham nhũng, quan liêu, lẵng phí...

     7. Phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm;

     8. Chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân, cùng Ban thanh tra nhân dân giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động trong Trung tâm;

     9. Phối hợp với Ban Giám đốc và bám sát kế hoạch công tác của chính quyền, chủ động tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện khác; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; tổ chức các đợt tham quan, du lịch; quan tâm thăm hỏi các cán bộ hưu trí thuộc Trung tâm.

     10. Ban chấp hành CĐCS mời đại diện Ban Giám đốc Trung tâm dự các kỳ họp quan trọng và các hội nghị bàn về những nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm.

     Điều 3: Trách nhiệm của Ban Giám đốc Trung tâm.

     1. Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan; thực hiện các khoản 4,5,7,9 trong Điều 2 của Quy chế này;

     2. Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, phương tiện, các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng họp để BCH Công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và những quy định tại Quy chế này; Hàng năm hỗ trợ thêm kinh phí cho Công đoàn hoạt động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

     3. Thông báo cho Công đoàn kết quả giải quyết những kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm;

     4. Duyệt chi quỹ đời sống và các quỹ phúc lợi khác; quyết định trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm.

     5. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm.

     Điều 4: Chủ tịch Công đoàn tham gia các hoạt động của Trung tâm.

     1. Được mời tham dự các cuộc họp giao ban Trung tâm, và các cuộc họp khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình công tác của Trung tâm; được mời dự các buổi làm việc giữa Giám đốc Trung tâm với các phòng, ban, trực thuộc về những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp. chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động.

     2. Được mời tham gia là thành viên chính thức của các Hội đồng do Giám đốc Trung tâm  quyết định thành lập để giải quyết những vấn đề thuộc chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động như:

         a) Hội đồng thi đua, khen thưởng;

         b) Hội đồng kỷ luật;

         c) Hội đồng xét nâng ngạch, nâng bậc lương;

         d) Hội đồng mở thầu xây dựng, hội đồng thanh lý tài sản …

     3. Được tham gia vào các chủ trương, giải pháp để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Trung tâm;

     4. Phối hợp với Giám đốc Trung tâm đề ra các biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong Trung tâm có tác động đến tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động trong Trung tâm.

     Điều 5: Điều khoản thi hành.

     Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thống nhất thời gian tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế này;

     Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, những điểm chưa phù hợp sẽ được sửa đổi, bổ sung./.

                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                   Chủ Tịch

 

                                                                                               Lê Thanh Bình

 

---------------------------------------------------------------------------

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến3
Hôm nay356
Hôm qua604
Tất cả1106050