Tin tức Thông báo

 PHÒNG QUẢN LÝ HUẤN LUYỆN & CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

  Điện thoại: 0236.3.505.409 - Fax: 0236.3.713.263

  Email: phongqlhl@yahoo.com.vn

Trưởng Phòng QLHL&CTCT

Ths: Nguyễn Đăng Hà

ĐT: 0905.668.175

 

 

Tập thể CBVC Phòng QLHL&CTCT

 

             Phòng Quản lý huấn luyện và công tác chính trị được thành lập ngày 11/09/2009 theo Quyết định số: 500/QĐ-HLQGĐN của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia Đà Nẵng.

             Phòng Quản lý huấn luyện và Công tác chính trị có các chức năng, nhiệm vụ và được tổ chức như sau:

            * Vị trí và chức năng:

            Phòng Quản lý huấn luyện và Công tác chính trị là đơn vị trực thuộc Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc giao về công tác quản lý, huấn luyện, đào tạo các đội tuyển Thể thao quốc gia được Tổng cục TDTT quyết định tập huấn tại Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng. Đồng thời theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên môn của các đội.

           Tham mưu cho Giám đốc về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học văn hóa và sinh hoạt ngoài giờ của VĐV.

          * Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Tham mưu cho thủ trưởng trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế liên quan đến công tác quản lý huấn luyện, đào tạo thuộc các đội tuyển thể thao quốc gia và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

          2. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên môn của các đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia, phản ánh kịp thời cho Giám đốc để đề xuất các biện pháp kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật các đội tuyển theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

          3. Tham mưu cho thủ trưởng việc thông qua kế hoạch huấn luyện, thi đấu; tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thành tích và phản ánh kịp thời tình hình cho Lãnh đạo Trung tâm, đồng thời đề xuất các biện pháp, đôn đốc, kiểm tra các đội tuyển quốc gia theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

         4. Tham mưu việc thực hiện theo Quyết định của Tổng cục TDTT, tiến hành triển khai việc triệu tập tập huấn và trả về địa phương hàng năm đối với các thành viên đội tuyển thể thao quốc gia.

         5. Tham mưu và tổ chức quản lý HLV, VĐV, chuyên gia, phiên dịch trong việc chấp hành kỷ luật lao động, về thời gian, nội dung theo kế hoạch huấn luyện của từng đội tuyển.

        6. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch triển khai về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học văn hóa cho VĐV; phối hợp với các phòng liên quan, chi bộ và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn và Đoàn thanh niên) tổ chức và thực hiện học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hoạt động thi đua cho cán bộ viên chức, Huấn luyện viên và Vận động viên.

       7. Tổ chức quản lý và thực hiện việc học văn hóa, ngoại ngữ, tin học, sinh hoạt giáo dục đạo đức tư tưởng, lối sống, tình yêu ngành, yêu nghề; phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho Huấn luyện viên và Vận động viên các đội tuyển quốc gia. Chủ trì tổ chức Lễ chào cờ, đánh giá, nhận xét hoạt động của các đội tuyển quốc gia hàng tuần.

       8. Tổ chức thực hiện công tác hành chính liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị; soạn thảo văn bản thuộc phạm vi các đội tuyển; trình thủ trưởng phê duyệt và lưu trữ công văn, tài liệu liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Trung tâm.

       9. Trực tiếp tham gia huấn luyện và đào tạo Vận động viên các đội tuyển quốc gia.

      10. Phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt diễn biến an ninh chính trị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội trong và ngoài cơ quan để tham mưu, đề xuất các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

       11. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch tổ chức kiểm tra y, sinh học, chăm lo sức khỏe, chữa trị chấn thương, hồi phục cho Huấn luyện viên và Vận động viên, mua Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chế độ chính sách cho các thành viên đội tuyển quốc gia.

       12. Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động dân chủ trong cơ quan; phối hợp với các phòng chức năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, nuôi dưỡng, học văn hóa và các nhiệm vụ khác khi được thủ trưởng giao.

       13. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết các đội tuyển quốc gia trong việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ hoặc hết hạn tập huấn với hội đồng chuyên môn (Lãnh đạo Vụ thể thao thành tích cao, các bộ môn và Liên đoàn thể thao quốc gia).

       14. Tham gia nghiên cứu và xây dựng các đề tài ứng dụng khoa học phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo.

       15. Tổ chức và quản lý công tác phục vụ cho hội nghị, lễ, mít tinh. Quản lý sử dụng âm thanh để phục vụ có hiệu quả công tác.

       16. Lập kế hoạch và đề xuất các đơn vị chức năng mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng cho các đội tuyển, giám sát chất lượng, quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản được giao.

       17. Xây dựng chương trình phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, trang trí tổ chức các ngày lễ trong năm.

       18. Thừa ủy quyền thủ trưởng quan hệ với các cơ sở đào tạo VĐV của các tỉnh, thành, ngành, các Liên đoàn thể thao và các Bộ môn thuộc Vụ thể thao thành tích cao, để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

       * Cơ cấu tổ chức:

       Phòng Quản lý huấn luyện và công tác chính trị có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các viên chức và các Huấn luyện viên.

       Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của phòng.

       Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công việc được Trưởng phòng phân công.

       Viên chức, Huấn luyện viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm về công tác được giao.

       Trưởng phòng điều hành hoạt động theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cán bộ viên chức thuộc Phòng QLHL&CTCT

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÔNG VIỆC

1Nguyễn Đăng HàTrưởng phòng
2Võ Việt PhướcPhó trưởng Phòng

2

Nguyễn Trần Tấn Lực

Chuyên viên

3Lê Thanh NinChuyên viên
4Nguyễn Đình Lĩnh

Chuyên viên

5

Lê Hồng Công

Chuyên viên

***********************

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến2
Hôm nay250
Hôm qua342
Tất cả1135717