Tin tức Thông báo

 

(MẪU THAM KHẢO 01)

 

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ CĐ:....................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG ĐOÀN .............................

NHIỆM KỲ QUA VÀ HƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012-2017

            I. Đặc điểm tình hình chung:

            1. Tình hình đoàn viên trong tổ:

            - Tổng số hiện tại:.........(nữ.....người), trong đó:

                        + Công chức:......người (nữ.....người),

                        + Viên chức: ......người (nữ.....người),

                        + Hợp đồng 68: .....người (nữ.....người),

                        + Hợp động công nhật: .....người (nữ.....người), trong đó hợp đồng HLV là.. ....người.

     - Độ tuổi CBVC-NLĐ: Từ 50 tuổi trở lên ... người (.... nữ), từ 30 đến 49 tuổi ...... người (.... nữ), dưới 30 tuổi ....người (.....nữ).

     - Trình độ từ đại học trở lên .... người chiếm .....% (....tiến sĩ, ....thạc sĩ, ... đại học).

     - Trình độ cao đẳng....người chiếm .....%, trung cấp.....người chiếm .....%, sơ cấp ....người chiếm .....%, Lao động phổ thông ....người, chiếm .....%.

          - Đảng viên chính thức ....người, Đảng viên dự bị ....người, đối tượng đảng...... ....người

          - Cao cấp chính trị ....người, Trung cấp chính trị ....người, sơ cấp chính trị...... ....người

          - Trong nhiệm kỳ kết nạp mới ...người, thôi sinh hoạt CĐ ....người, lý do.....

          - Mức thu nhập bình quân.......đ/tháng (tính tất cả các khoản, thu nhập tăng thêm chia bình quân)

          2. Nhiệm vụ công tác được giao:

          3. Đánh giá chung:

          a/ Thuận lợi:

          b/ Khó khăn:

(chú ý đánh giá về tư tưởng, đời sống, nguyện vọng, điều kiện việc làm, công tác....)

          II. Hoạt động tổ công đoàn trong nhiệm kỳ qua:

          (chú ý tổng hợp từ năm 2012 đến thời điểm hiện tại)

          1. Về thực hiện các phong trào thi đua: Trình bày kết quả thực hiện các phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú ý các phong trào như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Quản lý, huấn luyện và phục vụ tốt”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Đơn giản hóa thủ tục hành chính” v.v...

          2. Công tác từ thiện - xã hội và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:

          - Công tác từ thiện - xã hội: Trình bày kết quả tham gia vận động, quyên góp và các hoạt động từ thiện - xã hội khác (nếu có).

          - Chú ý các vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của đoàn viên về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, bảo hiểm, điều kiện làm việc, an ninh trật tự, an toàn tài sản, tính mạng v.v... của đoàn viên.

          3. Công tác tuyên truyền giáo dục: Nêu hình thức, nội dung, kết quả (số lần, số người tham gia)

          4. Hoạt động nữ công:

          - Tổng số đoàn viên nữ:

          - Hoạt động thi đua trong nữ công: 01/6, 20/10, tham quan... phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”.

          - Hàng năm có trên ....% nữ CBVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

          5. Hoạt động tài chính công đoàn:

          - Đóng các loại quỹ....đạt tỷ lệ....%

          - Góp ý nội dung và định mức chi trong hoạt động công đoàn (hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau, quà tết, tiền thưởng v.v....)

          - Hiến kế tăng nguồn thu kinh phí hoạt động công đoàn

          6. Công tác phát triển đảng trong đoàn viên và tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

          7. Đánh giá về hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua:

          a/ Ưu điểm:

          b/ Khuyết điểm, hạn chế:

          c/ Bài học kinh nghiệm:

          III. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019:

          1. Mục tiêu chung: Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phát triển lợi ích thiết thực cho CBVC-LĐ và đoàn viên”.

          2. Nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện:

         Các tổ tham khảo báo cáo của BCH, trình bày nội dung gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, chú ý các sự kiện quan trọng như Asiad, Seagames v.v....

-------------------------------------------------------------------------

 

(MẪU THAM KHẢO 02)

 

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ CĐ:....................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

 
  

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN ............................................LẦN THỨ IV,

NHIỆM KỲ 2017-2019

 

          - Thời gian bắt đầu: ........giờ........phút......ngày.....

          - Thời gian kết thúc: ........giờ........phút......ngày.....

          - Địa điểm: ......

          - Thành phần: Toàn thể đoàn viên tổ công đoàn .......

            + Có mặt:...người

            + Vắng: ....người (có lý do....người, không lý do.....người)

          - Đại biểu dự:........

          - Chủ trì hội nghị (được Hội nghị bầu):

          - Thư ký hội nghị (được Hội nghị bầu):

          1. Nội dung hội nghị: Theo nội dung tại công văn hướng dẫn

          2. Kết quả đạt được: Trình bày cụ thể việc thực hiện các nội dung (chú ý nội dung kết luận thống nhất ý kiến về số lượng và danh sách nhân sự...)

          3. Kết luận: Hội nghị Tổ công đoàn ....... lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019 đã thành công tốt đẹp đúng tiến độ và kế hoạch.

         TM. THƯ KÝ HỘI NGHỊ                            TM. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

             (ký, ghi rõ họ và tên)                                         (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(MẪU THAM KHẢO 03)

 

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ CĐ:....................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN ............................................LẦN THỨ IV,

NHIỆM KỲ 2017-2019

     Hội nghị Tổ Công đoàn ………………………. lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức vào ngày …./…./2017 tại  ……………..

     Hội nghị được tổ chức theo hình thức Hội nghị toàn thể đoàn viên, tham dự Hội nghị có ……… đoàn viên.

     Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo hoạt động Tổ Công đoàn .............. nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2019, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông…………….đại diện lãnh đạo phòng.......... và Ông………………… Đại diện lãnh đạo, BCH CĐCS Trung tâm. Hội nghị đã thực hiện đầy đủ công tác bầu cử theo đúng qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

     Hội nghị Tổ Công đoàn ………………………. lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019  nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

     1/ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Tổ Công đoàn .....nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019 và các văn kiện khác được trình bày tại Hội nghị.

     2/ Thông qua kết quả bầu cử Tổ trưởng Tổ Công đoàn .............., nhiệm kỳ 2017-2019 là Ông (Bà).....

     3/ Một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm các nội dung sau: (Nội dung tham khảo)

     - Phấn đấu 100% CBVC-LĐ và ĐVCĐ tham gia học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên; Tổ trưởng công đoàn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; phối hợp với lãnh đạo phòng tổ chức tốt Hội nghị CBVC cấp đơn vị.

     - Hàng năm phấn đấu từ 95% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc, trong đó có 35% đoàn viên xuất sắc tiêu biểu; 100% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà ” trong đó có 35% đạt xuất sắc.

     - Phấn đấu 100% gia đình CBVC-LĐ đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” do UBND phường/xã nơi cư trú công nhận.

     - Vận động 100% ĐVCĐ hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia đóng góp các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động; vận động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ và các tệ nạn xã hội.

     - Phấn đấu hàng năm tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh.

     - Giới thiệu từ ….đến…… đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhận xét đề nghị chuyển Đảng chính thức kịp thời khi có sự chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ; 100% CBVC-LĐ đủ điều kiện kết nạp vào tổ chức Công đoàn, 100% đoàn viên được cấp thẻ.

     - Thường xuyên kiểm tra đoàn viên trong tổ về chấp hành Điều lệ Công đoàn.

     4/ Hội nghị nhất trí giao cho Tổ trưởng công đoàn và toàn thể đoàn viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phát biểu trong Hội nghị để hoàn chỉnh bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

     5/ Tổ công đoàn và toàn thể đoàn viên có nhiệm vụ quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Tổ Công đoàn ........lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 và biến Nghị quyết trở thành phong trào hành động của đoàn viên, CBVC-LĐ vì sự phát triển của đơn vị và xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

     Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Tổ Công đoàn .........lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019  vào ngày …/…/2017.

      Trên đây là dự thảo nghị quyết của Hội nghị, Tổ thư ký kính trình chủ trì xin ý kiến Hội nghị.

---------------------------------------------------------------------------

 

(MẪU THAM KHẢO 04)

 

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ CĐ:....................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN ............................................LẦN THỨ IV,

NHIỆM KỲ 2017-2019

1. Chào cờ (quốc ca)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Bầu Chủ trì, Thư ký Hội nghị

4. Thông qua chương trình Hội nghị

5. Phát biểu chỉ đạo của BCH CĐCS

6. Hội nghị thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Tổ Công đoàn .....nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019.

7. Hội nghị đóng góp ý kiến báo cáo tổng kết và dự kiến nhân sự BCH, ủy ban kiểm tra CĐ khóa mới; đóng góp ý kiến nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

8. Bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

9. Phát biểu của Tổ trưởng Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

10. Thông qua Nghị quyết Hội nghị

11. Phát biểu bế mạc Đại hội

12. Bế mạc (chào cờ).

------------------------------------------------------------------------

 

(MẪU THAM KHẢO)

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN

 

Thời gian

Nội dung

công việc

Người

 điều hành

Lời giới thiệu

7h30-8h00

Ổn định tổ chức

Đ/c:............................

(Người dẫn chương trình)

Văn nghệ chào mừng (nếu có)

Mời ổn định tổ chức, quy định về sử dụng điện thoại

 

8h00-8h05

Chào cờ

Hát Quốc ca

Đ/c:............................

(Người dẫn chương trình)

Đã đến giờ làm việc xin mời quí vị đại biểu, quí vị khách quí đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ

Nghiêm - Chào cờ! Chào (Hát Quốc ca)

Trân trong kính mời quí vị đại biểu an tọa.

8h05-8h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c:............................

(Người dẫn chương trình)

Kính thưa Quí vị đại biểu, Quí vị khách quí

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn tiến tới Đại hội CĐCS Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị. Hôm nay ngày …../…../2017, Tổ Công đoàn.........................................tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua và quyết định phương, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, đề án nhân sự của BCH, Ủy ban kiểm tra CĐ khóa mới; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu tổ trưởng tổ công đoàn.          Đó là lý do của Hội nghị  hôm nay.

Về dự Hội nghị hôm nay, chúng tôi xin trân trọng và kính giới thiệu:

Về phía Ban chấp hành CĐCS trung tâm:

-……………………………………………………………………………………………………..

Về phía lãnh đạo đơn vị:

-……………………………………………………………………………………………...……...

Cùng toàn thể………đoàn viên tổ công đoàn......... tham dự

8h10-8h15

Bầu Chủ trì, thư ký Hội nghị

Đ/c:............................

(Người dẫn chương trình)

Kính thưa Hội nghị.

Để điều hành Hội nghị hôm nay, Ban Tổ chức dự kiến giới thiệu Chủ trì và Thư ký Hội nghị như sau:

1. Chủ trì hội nghị: Ông (bà) .....................................................................................

2. Thư ký hội nghị: Ông (bà) .....................................................................................

Xin ý kiến Hội nghị về số lượng và danh sách dự kiến Chủ trì, thư ký đại hội:

 

Như vậy Đại hội đã thống nhất 100% về số lượng và danh sách chủ trì, thư ký Hội nghị là:

+ Dự kiến Thư ký đại hội với số lượng là 02 người, gồm các ông, bà có tên sau:

Ông (bà) ..............................................................................: Chủ trì hội nghị

Ông (bà) ..............................................................................: Thư ký hội nghị

Sau đây xin mời Chủ trì và Thư ký Hội nghị lên điều hành Đại hội và thực hiện nhiệm vụ.

8h15-8h20

Thông qua chương trình Hội nghị

Chủ trì hội nghị

Được sự phân công của Hội nghị, tôi xin thông qua chương trình làm việc như sau:

8h20-8h40

Phát biểu chỉ đạo của BCH CĐCS

 

Chủ trì hội nghị

Kính thưa Hội nghị: Để Hội nghị Tổ Công đoàn......................................... thành công tốt đẹp, tôi xin trân trọng và kính mời ông (bà) :.................................đại diện BCH CĐCS Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời ông (bà) ……………………………..

8h40-9h30

Thảo luận thông qua báo cáo...

Chủ trì hội nghị

Tiếp tục chương trình, tôi xin trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Tổ Công đoàn .....nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019.

(trình bày xong điều hành thảo luận, đóng góp ý kiến ngay)

Góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chủ trì hội nghị

Tiếp theo, tôi xin trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. (trình bày xong điều hành thảo luận, đóng góp ý kiến ngay)

Góp ý nhân sự BCH, Ủy ban kiểm tra CĐ khóa mới

Chủ trì hội nghị

Kính thưa Hội nghị, tiếp theo xin Hội nghị thảo luận về dự kiến nhân sự BCH, Ủy ban kiểm tra CĐ khóa mới.

- Trình bày dự kiến nhân sự do BCH CĐCS đương nhiệm giới thiệu. Xin ý kiến hội nghị:

- Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách bầu BCH, Ủy ban kiểm tra CĐ khóa mới vừa trình bày nghị biểu quyết bằng cách giơ tay.

- Đại biểu nào không đồng ý?

- Đại biểu nào có ý kiến khác? Xin cảm ơn Hội nghị

Như vậy Hội nghị đã thống nhất 100% với dự kiến nhân sự do BCH CĐCS đương nhiệm giới thiệu

9h30-9h45

Bầu Tổ trưởng tổ công đoàn và Phát biểu của Tổ trưởng tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

Chủ trì hội nghị

Kính thưa Hội nghị, để điều hành hoạt động của tổ công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Hội nghị đề cử, ứng cử Tổ trưởng Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Để tiến hành bầu cử, xin Hội nghị thống nhất hình thức bầu cử (giơ tay hay bằng phiếu kín)

- Nếu bầu bằng phiếu phải tiến hành bầu tổ bầu cử 3 người (1 tổ trưởng, 2 thành viên).

- Nếu biểu quyết bằng giơ tay càn xin ý kiến Hội nghị:

Đại biểu nào đồng ý bầu Ông (bà)...........................là tổ trưởng tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 xin  biểu quyết bằng cách giơ tay.

- Đại biểu nào không đồng ý?

- Đại biểu nào có ý kiến khác? Xin cảm ơn Hội nghị

Như vậy Hội nghị đã thống nhất 100% bầu Ông (bà)...........................là tổ trưởng tổ công ...........đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Sau đây xin mời Ông (bà) .............đã trúng cử Tổ trưởng Tổ CĐ nhiệm kỳ 2017-2019 phát biểu

9h45 -10h00

Thông qua NQ Hội nghị và biểu quyết

Chủ trì hội nghị

Xin mời Thư ký Hội nghị lên thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Đọc xong, Thư ký xin báo cáo Chủ trì xin ý kiến Hội nghị.

Chủ trì hội nghị tiếp tục: Qua dự thảo Nghị quyết do ông (bà) …………………...trình bày - Xin ý kiến Đại hội có thêm bớt gì không?

Nếu không xin biểu quyết bằng cách giơ tay - Xin cảm ơn Đại hội.

Bế mạc Đại hội

Chủ trì hội nghị

Kính thưa hội nghị: Sau hơn ….. giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương Hội nghị đã thành công tốt đẹp, Thay mặt Hội nghị tôi xin chân thành cảm ơn quí vị đại biểu đến dự và chỉ đạo Hội nghị, xin cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Tổ Công đoàn.........................................lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019

Sau đây xin mời quí vị đại biểu đứng lên để làm lễ chào cờ bế mạc:

Nghiêm - Chào cờ - Chào  (không hát Quốc ca)

Xin trân trọng cảm ơn !

 
     * Lưu ý: Mẫu kịch bản để các Tổ CĐ tham khảo, trong chương trình có phát sinh nên đưa vào phần kịch bản để điều hành.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ CĐ:....................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Vào nội dung, kết cấu Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 

(Dành cho đoàn viên công đoàn)

 

Nội dung, kết cấu Điều lệ xin ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Huy hiệu

 

 

 

Lời nói đầu

 

 

 

Điều 1

- Bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:

+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.

+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.

+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.

- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam là: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.

 

 

 

Điều 2: Như dự thảo

 

 

 

Điều 3, 4

- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.

- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TLĐ; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên.

- Dự thảo Điều lệ có 02 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn lấy ý kiến theo 2 phương án:

+ Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo,

+ phương án 2 gộp chung 02 Điều này thành 01 Điều cho gọn.

 

 

 

Điều 5, 6

- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn

- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, NLĐ thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệp

 

 

 

Điều 7: Bổ sung 3 nguyên tắc (1,3,4)

 

 

 

Điều 9

- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐVN. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của  công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.

- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn cụ thể.

- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.

 

 

 

Điều 14

- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của BCH công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.

 

 

 

Điều 17 đến Điều 22: 

- Sắp xếp nhiệm vụ theo nhóm công việc

- Loại bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, hoặc  thực tế không thực hiện được tại cơ sở

- Bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới

 

 

 

Điều 35, 36

- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở CĐCS, NĐ khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.

 

 

 

Điều 37, 38: Xin ý kiến để bổ sung quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ

 

 

 

Điều 39 đến điều 42: Xin ý kiến về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

 

 

 

Điều 43, 44

- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.

- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật.

 

 

 

 Các vấn đề khác liên quan:

 

 

 

     

       LƯU Ý:

     1. Đề nghị tải Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại mục “Tải tài liệu” trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (tên miền:congdoan.vn) để nghiên cứu.

     Hoặc liên hệ đ/c Nguyễn Tuấn Anh - UV BCH CĐCS để được hướng dẫn, số điện thoại liên hệ 0969272233 - Email: tuananhkhtt@gmail.com

     2. Chú ý góp ý tích cực vào các nội dung sau:

     + Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên (Điều 1,2).

     + Công tác quản lý đoàn viên; công tác cấp, phát thẻ, quản lý thẻ và sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn (Điều 1,5)

     + Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3,4)

     + Quyền hạn và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn (Điều 6,7)

     + Nhiệm kỳ đại hội CĐCS, NĐ; thời gian hoạt động của BCH lâm thời công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập (Điều 9)

     + Số lượng UVBCH, quy định bầu bổ sung BCH; nhiệm vụ của BCH; sinh hoạt định kỳ của BCH, ban thường vụ CĐCS, NĐ (Điều 14).

     + Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS, NĐ (Điều 17 đến điều 22)

     + Tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng ở CĐCS (Điều 35,36)

     + Công tác thu, chi đoàn phí của CĐCS, NĐ (Điều 37,38)

     + Tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐCS (Điều 39,40,41,42)

     + Công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43,44)

.......................................................................................

     Sau khi đã thống nhất ý kiến góp ý của đoàn viên công đoàn, đề nghị Tổ trưởng công đoàn tổng hợp số liệu theo Đề cương (trang sau).

----------------------------------------------------------------------------------

 

CĐCS TRUNG TÂM HLTT QG ĐN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ CĐ:....................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

      Thực hiện quy trình và hướng dẫn của LĐLĐ Tp về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Tổ CĐ…...................báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn vào Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) như sau:

      Ý kiến của cán bộ, đoàn viên vào Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Nội dung, kết cấu Điều lệ xin ý kiến

Tổng số người được lấy ý kiến

Tổng số ý kiến đồng ý với dự thảo

Các ý kiến khác

Huy hiệu

 

 

 

Lời nói đầu

 

 

 

Điều 1

- Bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:

+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.

+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.

+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.

- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam là: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.

 

 

 

Điều 2: Như dự thảo

 

 

 

Điều 3, 4

- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.

- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TLĐ; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên.

- Dự thảo Điều lệ có 02 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn lấy ý kiến theo 2 phương án:

+ Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo,

+ phương án 2 gộp chung 02 Điều này thành 01 Điều cho gọn.

 

 

 

Điều 5, 6

- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn

- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, NLĐ thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệp

 

 

 

 

Điều 7: Bổ sung 3 nguyên tắc (1,3,4)

 

 

 

Điều 9

- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐVN. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của  công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.

- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn cụ thể.

- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.

 

 

 

Điều 14

- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của BCH công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.

 

 

 

Điều 17 đến Điều 22: 

- Sắp xếp nhiệm vụ theo nhóm công việc

- Loại bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, hoặc  thực tế không thực hiện được tại cơ sở

- Bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới

 

 

 

Điều 35, 36

- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở CĐCS, NĐ khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.

 

 

 

Điều 37, 38: Xin ý kiến để bổ sung quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ

 

 

 

Điều 39 đến điều 42: Xin ý kiến về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

 

 

 

Điều 43, 44

- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.

- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật.

 

 

 

Các vấn đề khác liên quan

 

 

 

     Đối với cột “Các ý kiến khác”: Khi tổng hợp, phải tổng hợp cụ thể từng nội dung ý kiến tham gia, ghi tổng số ý kiến có trùng vào một nội dung cụ thể.

     2. Đề xuất, kiến nghị….

 

                                                                                             TỔ TRƯỞNG TỔ CĐ

                                                                                               (Ký ghi rõ họ và tên)

 

Share:

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến2
Hôm nay19
Hôm qua322
Tất cả1038989