Tin tức Thông báo

PHÒNG KẾ TOÁN

Điện thoại: 0236.2.681.167 - Fax: 0236.3.713.263

Emailphongketoan@yahoo.com.vn

Kế toán Trưởng

Trịnh Thị Hồng Vân

ĐT: 0903.500.578

     

   Tập thể CBVC Phòng Kế toán

 

           Phòng Kế toán được thành lập ngày 11/9/2009 theo Quyết định số 501/QĐ-HLQGĐN của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

            Phòng Kế toán có các chức năng, nhiệm vụ và được tổ chức như sau:

           * Vị trí và chức năng:

           Phòng Kế toán chính là đơn vị trực thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Giám đốc Trung tâm giao về công tác tài chính, kế toán của Trung tâm

            * Nhiệm vụ và quyền hạn:

            Tham mưu cho Giám đốc về công tác lập và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn.

           Tổ chức công tác lập dự toán, kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách và các nguồn thu khác của Trung tâm; thực hiện hoạt động báo cáo, thống kê tài chính theo quy định của pháp luật và của Trung tâm.

           Tất cả các nguồn thu và các khoản chi phải được thống nhất quản lý và phản ánh trên sổ sách kế toán của phòng kế toán và được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật và của Trung tâm.

           Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trung tâm; thực hiện đầy đủ, công khai các khoản thu, chi và quan hệ thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ; chủ trì hoạt động kiểm kê tài sản hàng năm.

           Thừa lệnh Giám đốc ký một số văn bản nội bộ về triển khai nhiệm vụ của phòng.

            * Cơ cấu tổ chức:

            Phòng Kế toán có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các viên chức.

            Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Phòng. Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.

            Viên chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm về công việc được giao.

            Trưởng phòng điều hành hoạt động theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cán bộ viên chức Kế toán

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNG VIỆC

1

Trịnh Thị Hồng Vân

1974

Phó phòng HC, TH - Kế toán Trưởng

2

Phạm ThịThanh

1968

Kế toán

3

NguyễnThị NgọcYến

1978

Kế toán

4

Nguyễn Thị Vân Trà

1975

Kế toán

 

******************

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến3
Hôm nay281
Hôm qua342
Tất cả1135748