Tin tức Thông báo

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Điện thoại: 0236.3.505.408 - Fax: 0236.3.713.263

Email: phongtchc@yahoo.com.vn

  

Trưởng Phòng HC - TH

Hoàng Xuân Thái

ĐT: 0982.160.200

 

 

 

Tập thể Cán bộ viên chức Phòng TC - HC

 

             Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập ngày 11/9/2009 theo Quyết định số 503/QĐ-HLQGĐN của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

 Phòng Tổ chức - Hành chính có các chức năng, nhiệm vụ và được tổ chức như sau:

* Vị trí và chức năng:

            Phòng Tổ chức-Hành chính là đơn vị trực thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch do Giám đốc Trung tâm giao về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn trật tự cơ quan, hành chính quản trị và đầu tư xây dựng cơ bản; giúp Giám đốc công tác tổng hợp để phục vụ điều hành hoạt động Trung  tâm.

            * Nhiệm vụ và quyền hạn:</