Tin tức Thông báo

  TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HLTT QUỐC GIA ĐN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 517/ TB-HLQGĐN                                                Đà Nẵng, ngày 05  tháng 9 năm2013

THÔNG BÁO

V/v. Đăng tải thông tin và sử dụng Website của Trung tâm

           Hiện nay Website của Trung tâm đã chính thức hoạt động với tên miền truy cập là: www.ttqg3.com.vn 

           Để đảm bảo nội dung đăng tải thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả Website của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các phòng chức năng, các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Trung tâm một số nội dung sau:

          1. Giám đốc Trung tâm quyết định về việc duyệt nội dung đăng tải thông tin;

          2. Phòng KH&YH TDTT chủ trì thực hiện đăng tải thông tin ngay sau khi được duyệt;

          3. Các phòng chức năng, các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Trung tâm có trách nhiệm thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác về mọi mặt hoạt động công tác được giao.

          - Thông tin được đăng tải dưới dạng: Ảnh, Video, tài liệu, văn bản, bài báo, báo cáo khoa học, kế hoạch, chương trình công tác vv…

          - Thời gian nhận thông tin: Từ thứ 2 đến trước 15h30 thứ 5 hàng tuần.

          - Địa chỉ tiếp nhận thông tin:           

          + Gửi 01 bản chính về phòng KH & YH TDTT.

          + Gửi bản đánh máy theo địa chỉ trungtamhlttqgdn@gmail.com

          - Duyệt và đăng tải thông tin: Thứ 6 hàng tuần (riêng các thông tin nóng mang tính thời sự cấp thiết sẽ duyệt và đăng tải ngay sau khi tiếp nhận).

          4. Tuyệt đối không chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin trên Website của Trung tâm khi chưa có sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.

          Lưu ý:

          - Lịch công tác tuần, lịch trực bảo vệ, HLV, trực làm việc ngày thứ 7, kế hoạch huấn luyện tuần của các đội tuyển gửi trước 15h30, thứ 6 hàng tuần.

          - HLV, VĐV đi thi đấu; CBVC tham dự các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các hoạt động phong trào, đoàn thể… gửi thông tin, kết quả kèm theo ảnh hoặc video (nếu có) trong thời gian diễn ra và ngay sau khi kết thúc hoạt động.

          - Các văn bản soạn thảo bổ sung nơi nhận: website.

          - Đối với văn bản đã ký, bộ phận soạn thảo thực hiện ngay việc nhập số hiệu văn bản, thời gian, vị trí ký văn bản ghi rõ “Đã ký”, họ tên người ký và gửi qua USB về phòng KH&YH TDTT hoặc qua địa chỉ Email trungtamhlttqgdn@gmail.com

          Trên đây là thông báo về việc đăng tải thông tin và sử dụng Website của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm yêu cầu các phòng chức năng, các cá nhân và bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

-          Ban Giám đốc; 

-          Các phòng, Công đoàn, Đoàn TN;

-         LưuVT, KH&YHTDTT.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Hồng Sơn

     

                                                                                            

Chia sẽ qua:

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay295
Hôm qua471
Tất cả1021607